• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

XV Curs sobre la tramitació d'iniciatives parlamentàries (10105/2019-1)

Torna

El treball en seu parlamentària dels representants governamentals precisa del coneixement en detall del funcionament del Parlament i de la resta d'institucions estatutàries. El curs ofereix aquesta formació bàsica introductòria combinada amb una formació sobre el conjunt de les iniciatives parlamentàries i del procediment legislatiu des d'una vessant teoricopràctica, per facilitar la seva tramitació des dels diferents Departaments de la Generalitat.

Conèixer l'organització i les funcions del Parlament, i l'activitat pròpia de les relacions entre el Parlament i el Govern, com també amb les altres institucions estatutàries.
Aprofundir en els coneixements teòrics i la pràctica de l'activitat de control i impuls de l'acció de govern, la tramitació de les iniciatives parlamentàries i el procediment legislatiu.

Responsables de les oficines de relacions institucionals de cada departament i persones adscrites a aquestes unitats. Personal de les direccions generals i d'organismes dependents dels departaments de la Generalitat de Catalunya que s'encarreguen d'elaborar informes o propostes de resposta a les iniciatives parlamentàries.

- El Parlament de Catalunya: funcions, composició, organització. Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. El president i la Mesa. El Ple i les comissions. La Diputació Permanent. El funcionament del Parlament. Reunions i sessions. El Reglament del Parlament.
- L'impuls i el control de l'acció política i de govern.
- Les preguntes per respondre per escrit. Les preguntes per respondre oralment. Les sol·licituds d'informació i documentació. Forma i terminis. Caducitat.
- Les propostes de resolució. Les interpel·lacions. Les resolucions i les mocions. Forma i terminis. Caducitat. Controls de compliment.
- El procediment legislatiu.
- Les relacions entre el Govern i el Parlament. La Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament.
- El control del principi de subsidiarietat.
- Tramitació dels informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.
- Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries.
- Tramitació de les queixes al Síndic de Greuges referides a l'Administració de la Generalitat. Els informes del Síndic.
- L'elaboració dels informes per a les respostes. La gestió dels expedients.
- Casos pràctics de tramitacions parlamentàries.
- L'activitat parlamentària a Internet. El sistema d'informació de l'activitat parlamentària (SIAP) i el Sistema d'Informació d'Iniciatives parlamentàries (SIIP).

Ramon Prat Bofill, sub-director general de Relacions amb el Parlament
Roser Serra i Albert, cap de l'Àrea d'Afers Parlamentaris Interdepartamentals
Cristina Fernàndez Solano, responsable de Relacions Govern-Parlament

La metodologia serà teoricopràctica, i inclourà una visita al Parlament.

15 de març de 9 a 14 h.
29 de març, 26 d'abril, 17 i 24 de maig, i 7 de juny de 9 a 13 h.
Visita al Parlament:
26 de juny, a les 9 h davant la porta principal

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

30 hores

Cal que us inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi l’avaluació establerta en el pla docent.

Francesc Xavier Moreno de Haro