• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre l'impacte exterior de la contractació pública (10239/2021-1)

Torna

La consideració dels impactes a l'exterior (en els drets humans, en l'equitat de gènere i en el medi ambient) de la contractació pública no és només una qüestió d'ètica, sinó també jurídica, de responsabilitat, de solidaritat, de sostenibilitat (en la seva triple dimensió), estratègica i d'eficiència en l'ús dels recursos públics.
El marc jurídic, no tan sols en l'àmbit de la cooperació, sinó també en matèria de contractació pública i els convenis internacionals, obliguen l'Administració pública a respectar i promoure els drets humans.
A més, la importància de la contractació pública en termes econòmics (més d'un 14% del total de la despesa pública i un 14% del PIB de la Unió Europea) és molt superior al compromís internacional del 0,7% per a l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) que en el cas de Catalunya es preveu assolir l'any 2030 (Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022). Cal afegir que l'Agenda 2030 ha posat sobre la taula la interdependència i corresponsabilitat global en els problemes i les solucions i la necessitat d'aliances entre actors diversos, la incorporació de nous socis. Tot plegat en un context de mercat globalitzat, amb cadenes de subministrament llargues i complexes i riscos afegits als països del sud (legislació més laxa, conflictes armats, etc.) on la població i el medi ambient són, en conseqüència, més vulnerables.

Augmentar el coneixement i la consideració dels impactes (positius i negatius) de les polítiques públiques, no únicament a Catalunya, sinó també a l'exterior, en altres països (dimensió extraterritorial) i pensant en les generacions futures, amb un enfocament global, transversal, integral: en els drets humans, en l'equitat de gènere, en el medi ambient, etc.
Disposar de les eines per poder actuar des de l'Administració de manera coherent amb la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (coherència de polítiques per al desenvolupament).
Conèixer l'obligació dels òrgans de contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'adjudicació permeti obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat, mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l'objecte del contracte.

Personal tècnic i responsables de contractació de les unitats dels serveis centrals i territorials dels departaments de la Generalitat, del seu sector públic institucional i dels ens locals, que impulsen i proposen la contractació de serveis, obres i subministraments, així com les persones que gestionen i tramiten aquests contractes.
La distribució de places prevista inicialment és de 15 per a la Generalitat de Catalunya (8 per a la Generalitat i 7 per al seu sector públic) i 15 per a l'Administració local. Si les inscripcions d'un dels àmbits no arriben a aquest nombre, les seves places passaran a l'altre fins a completar l'aforament del curs. I si encara sobressin places, s'obririen a personal tècnic de cooperació.

Sessió 1: Conceptes i enfocaments clau
- Presentació del curs i introducció al vincle entre la cooperació catalana i la contractació pública: coherència de polítiques per al desenvolupament, a càrrec de Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament i Ester Jiménez de Cisneros, tècnica de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (30 min)
- El paper estratègic de la contractació pública, a càrrec d'Anna Ciutat, sub-directora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública (30 min)
- La contractació pública com una qüestió de coherència de polítiques per al desenvolupament, a càrrec de Javier Pérez, director de CIECODE-Political Watch (30 min).
- L'anàlisi d'impactes ambientals, socials i ètics al cicle de vida dels productes i serveis a contractar, a càrrec d'Amanda Ortega, consultora experta en responsabilitat social i membre de l'equip de Compra Pública Responsable d'Opcions (30 min).


Sessió 2. Opcions de millora en les diferents fases
- Opcions de millora en les diferents fases de la contractació, a càrrec de Maria Arias, tècnica de l'Àrea Jurídica de la Direcció General de Contractació Pública (2 h).

Sessió 3: Impactes i opcions de millora en sectors concrets (I): serveis financers
- Serveis financers: banca i assegurances, a càrrec de Nina González, coordinadora de FETS i de Sergi Salavert, coordinador del Segell EthSi (Ethical and Solidarity based Insurance) i responsable de l'Observatori de les finances ètiques, i de Marc Becat, investigador (2 h).

Sessió 4: Impactes i opcions de millora en sectors concrets (II): alimentació
- Alimentació, a càrrec de Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària i Mª José Plana, professora assistent de dret de la Universitat de Wageningen i co-directora del Màster en Alimentació, Ètica i Dret de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB (2 h).

Sessió 5. Bones pràctiques
- Etiquetes, estàndards i certificacions, a càrrec de Ramon Farreny, soci-fundador d'inèdit (30 min)
- Acords marc de subministrament de productes electrònics de l'Associació Catalana de Municipis, a càrrec de Jordina Moltó, cap de l'àrea d'estudis i contractació de l'ACM (30 min)
- Iniciatives de comerç just i economia social i solidària, a càrrec d'Anna Bardolet, coordinadora de Lacoordi, Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya. (30 min)
- Mecanismes per assegurar el compliment dels DH mitjançant l'elaboració d'un Codi de Bones Pràctiques, a càrrec de Rocío Martín, responsable de l'Assessoria Legal de FGC (30 min)

Sessió 6. Treball de casos pràctics
- Treball de casos pràctics, a càrrec de Maria Arias, tècnica de l'Àrea Jurídica de la Direcció General de Contractació Pública (2 h).

Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament
Ester Jiménez de Cisneros, tècnica de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Anna Ciutat, sub-directora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública
Javier Pérez, director de CIECODE- Political Watch
Amanda Ortega, consultora experta en responsabilitat social i membre de l'equip de Compra Pública, responsable d'Opcions
Sergi Salavert, coordinador del Segell EthSi (Ethical and Solidarity based Insurance) i responsable de l'Observatori de les finances ètiques
Nina González, coordinadora de FETS
Marc Becat, investigador
Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària
Ma. José Plana, professora lectora de Dret de la Universitat de Wageningen i co-directora del Màster en Alimentació, Ètica i Dret de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB
Maria Arias, tècnica de l'Àrea Jurídica de la Direcció General de Contractació Pública
Rocío Martín, responsable de l'Assessoria Legal a FGC
Jordina Moltó, cap de l'Àrea d'Estudis i Contractació de l'ACM
Anna Bardolet, coordinadora de Lacoordi
Ramon Farreny, soci fundador d'inèdit

Curs en línia mitjançant l'aplicació Zoom.
L'enfocament serà teòric, però també basat en casos pràctics i reals, amb l'objectiu d'aclarir conceptes, sensibilitzar sobre la problemàtica, reflexionar sobre les potencialitats i les limitacions, donar a conèixer exemples concrets i construir propostes de millora.

2, 4, 9, 11,16 i 18 de juny, de 9.30 a 11.30

Aula virtual de Barcelona

30

12 hores

Cal que us hi inscrigueu mitjançant ATRI o el circuit establert a la vostra entitat o organisme.

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.

Francesc Xavier Moreno de Haro