• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada sobre el Dia mundial de la seguretat i la salut en el treball (10276/2019-1)

Torna

La Jornada sobre el Dia mundial de la seguretat i la salut en el treball està concebuda, com és habitual, com un lloc de trobada de les persones de totes les administracions públiques catalanes, i molt especialment de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que tenen alguna responsabilitat en la gestió de la prevenció, la seguretat i la salut del personal, ja sigui perquè formen part d'un servei de prevenció propi, que tingui responsabilitats en matèria de gestió de personal o bé perquè siguin representants dels treballadors i treballadores com a delegats o delegades de prevenció.

Per a aquest any 2019 volem reflexionar sobre un tema que pot afectar el col·lectiu de tècnics de prevenció i també altres unitats de l’administració amb competència per gestionar aspectes diversos de la prevenció de riscos laborals. Com a treballadors públics, els tècnics de prevenció tenen coberta la responsabilitat civil en l’exercici de les seves funcions a través de les assegurances contractades per l’administració. És necessari, però, aclarir en quins supòsits, quines cobertures i quines exclusions tenen aquestes assegurances, i quin és el circuït que segueix la tramitació cap a la unitat que les gestiona.

Posteriorment, a la taula rodona, abordarem una de les vessants que pot portar a afrontar aquesta responsabilitat civil, però que va molt més enllà d’aquesta matèria: la coordinació d’activitats empresarials, amb la visió de diferents participants representants de diverses organitzacions.

Donar a conèixer els conceptes bàsics sobre la responsabilitat civil del col·lectiu de tècnics de prevenció, l’abast de les cobertures i les exclusions
Aclarir els possibles dubtes sobre aquest àmbit, que afecta l’exercici de les tasques dins dels serveis de prevenció i altres unitats, a fi de garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores

Personal dels serveis de prevenció de riscos laborals, agents socials, delegats i delegades de prevenció de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les administracions públiques catalanes; responsables i comandaments de gestió de la prevenció i de recursos humans, i personal directiu.

9.10 h Acreditacions

9.30 h Benvinguda a càrrec de Xavier Gatius, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Presentació a càrrec d'Annabel Marcos, secretària d'Administració i Funció Pública.

10.00 h Conferència: «Cobertura asseguradora de la responsabilitat civil dels tècnics de prevenció» Cristina Turmo, sub-directora general de Riscos i Assegurances. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

11.00 h Debat

11.30 h Pausa

12.00 h Taula rodona: «La coordinació d'activitats empresarials»
Moderador:
Albert Imaz, cap de l’Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials
Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública
Participants:
Jiri Tvrdy Moix, Àrea tècnica de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
Carme Galimany Bonrepaux, cap del Servei de Prevenció i Règim Interior del Departament de Cultura
Josep Maria Gebelli Isart, Unió General de Treballadors, UGT
Manel Puigcercós Fusté, Comissions obreres, CCOO
Marta Ruiz Gómez, coordinadora de tècnics de prevenció de la zona centre i sud del Servei de Prevenció Propi d’Asepeyo

14.00 h Cloenda a càrrec de Pilar Sorribas, directora general de Funció Pública

7 de maig de 2019, de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

218

5 hores

A través d'ATRI o mitjançant el circuit establert per la Unitat de Formació del departament d'adscripció.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Maria Nin Lumbiarres