• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Lideratge efectiu i gestió emocional en la direcció de persones ANUL·LAT (20019/2020-1)

Torna

L'assertivitat, l'empatia, l'escolta activa, la prevenció, la gestió dels conflictes, etc. formen part de les atribucions en la gestió del lideratge, i s'han de conèixer i implementar per poder assolir els objectius marcats per les nostres organitzacions. Que les administracions públiques disposin de "plantilles intel·ligents" està directament relacionat amb el control i la gestió de les nostres emocions en l'entorn laboral.
Les competències socials i relacionals estan relacionades íntimament amb l'eficiència de les organitzacions, i el seu coneixement no només és exigible a directius i comandaments, sinó a tots els membres de l'organització.
La gestió emocional incideix en la política i planificació estratègica i en la gestió dels recursos humans. Per tant, és molt convenient que els professionals d'aquesta àrea estiguin entrenats en habilitats d'intel·ligència emocional, que sàpiguen emprar-les en diferents contextos, i detectar-les en aquelles persones que exerceixen llocs de comandament o volen accedir-hi.
Aquest taller proporcionarà coneixements, habilitats, eines i recursos sobre intel·ligència emocional en la direcció de persones i la gestió dels equips de treball. Afavorirà el coneixement de les noves corrents, estils i aspectes clau del lideratge exitós. Així mateix, ajudarà a comprendre la complexitat dels processos de creació i construcció d'equips, i factors que s'han de tenir presents.

- Incorporar pautes de conducta per una direcció i lideratge efectiu.
- Identificar el perfil individual de lideratge per establir les bases d'un pla de progrés i millora individual.
- Practicar la comunicació constructiva, empàtica i assertiva, en el desenvolupament del lloc de treball.
- Prevenir i gestionar conflictes i/o situacions de tensió en els equips de treball.

Personal de l'Administració local que desenvolupin funcions de rol de comandament o conductors d'equips de treball i personal de l'àmbit de la gestió de recursos humans.

El curs s'estructura en dos àmbits de treball complementaris. Un, centrat en el desenvolupament de competències individuals en l'exercici del lideratge. L'altre, orientat a l'exercici d'habilitats relacionals/socials.
- Intel·ligència emocional i lideratge d'equip. Implementació i desenvolupament de la gestió emocional en les organitzacions.
- Entrenament en les competències emocionals I. Autoconeixement, auto lideratge i regulació emocional.
- Entrenament en les competències emocionals II. Comunicació efectiva i afectiva, comunicació interpersonal i en grup.
- Entrenament en les competències emocionals III. L'assertivitat com a element fonamental del rol directiu i de comandament: els models de conducta assertius i no assertius; creences de cada conducta (creences irracionals d'Ellis i diari d'autoregistre de comportaments en l'àmbit laboral).
- Estils de lideratge més eficient segons la composició de l'equip. Lideratge situacional i aplicació pràctica.
- Comportament orientat a la solució de problemes: gestió del conflicte i comportament davant de situacions de fricció/erosió relacional en l'àmbit professional.
- Intel·ligència emocional com a eina de prevenció i gestió de riscos psicosocials (casos pràctics).

Carlos Pérez Rodríguez
Cap de la Secció de Comunicació i Projectes de Recursos Humans
Diputació de Barcelona

M. Victòria Guirado Goñi
Tècnica assessora en intervenció psicosocial
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
Diputació de Barcelona

Taller que incorpora dinàmiques i exercicis individuals i grupals per a la resolució de situacions reals amb el suport de diferents eines: qüestionaris, anàlisi de situacions, dinàmiques participatives, simulació de casos i rols playings. S'estimularà i facilitarà l'intercanvi de reflexions i d'experiències. L'avaluació es farà sobre la base del pla individual desenvolupat.

16, 23 i 30 de juny, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

20

15 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile