• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

XVIII Seminari d'actualització per a interventors (20029/2018-1)

Torna

La finalitat d'aquest seminari és oferir un espai d'aprofundiment i d'actualització en l'àmbit de la intervenció local. S'incidirà especialment en les darreres novetats normatives i jurisprudencials, analitzant també bones pràctiques.

1. Aprofundir en els coneixements propis dels professionals de l'àmbit de la intervenció local.
2. Conèixer bones pràctiques en l'àmbit de la intervenció local.
3. Debatre amb altres professionals d'aquest àmbit sobre els continguts i novetats exposades.

Interventors i interventores i tresorers i tresoreres dels ajuntaments de Catalunya.

PRIMERA SESSIÓ
Principals novetats de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic
Neus Colet
Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Generalitat de Catalunya

Patrimoni municipal del sòl
Miquel Benito
Cap del Servei de contractació i patrimoni
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

SEGONA SESSIÓ
Novetats en el règim dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

Víctor Siles
Advocat de la Generalitat

Publicitat activa i dret d'accés a la informació pública. Bon govern.

Sílvia Vernia
Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona

TERCERA SESSIÓ
El model de costos: ABC de l'Ajuntament de Barcelona.
Cost efectiu.

Carlos A. Salanova Pardina
Director de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació

QUARTA SESSIÓ
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local

Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general de l'Ajuntament de Barcelona

Professionals de reconeguda expertesa en l'àmbit de la intervenció local.

A partir de la presentació i anàlisi d'un tema d'actualitat per part de persones expertes en l'àmbit de la intervenció local, es generarà debat amb els participants per aprofundir-hi.

7 de març, 11 d'abril, 9 de maig, 6 de juny, 10 d'octubre i 7 de novembre de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

150

30 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla