• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre el patrimoni local i el seu inventari-ANUL. (20044/2020-1)

Torna

L'objectiu d'aquest curs és oferir als assistents eines que els permetin analitzar i conèixer, des d'una vessant teòrica i pràctica, el marc legal regulador d'aquesta funció pública, així com les tècniques per a la seva gestió i protecció, amb una especial referència al Patrimoni Municipal del sòl i de l'habitatge (PMSH).

1. Conèixer el marc normatiu d'aplicació en matèria de patrimoni dels ens locals.
2. Conèixer el tràfic jurídic, formes d'adquisició, utilització, gravamen i alienació dels béns del PMSH.
3. Conèixer les prerrogatives públiques en ordre a la seva protecció i defensa.
4. Conèixer els diferents tipus de béns locals, el seu règim jurídic bàsic i el seu inventari i registre.

Curs adreçat a personal jurídic, tècnic i administratiu, amb coneixements previs de la matèria, que treballi a les àrees de patrimoni de les administracions locals.

I - BÉNS QUE INTEGREN EL PATRIMONI LOCAL
1. Marc legal
2. Classes de béns i les seves característiques.
3. Patrimonis especials.
4. Especial referència a l'abast de la embargabilitat dels béns patrimonials dels ens locals.
5. El subsòl del domini públic local.
6. Afectació, desafectació i mutació dels béns locals.

II -TRÀFIC JURÍDIC DELS BÉNS LOCALS
1. Adquisició de béns locals.
2. Alienació de béns locals.
3. Utilització i aprofitament dels béns locals: concessions, llicències i altres drets reals.
4. Concessió i dret de superfície: diferències.
5. Inventari i registre dels béns locals.

III - EL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE
1. Concepte i marc legal del PMSH.
2. Béns, naturalesa jurídica i característiques específiques del PMSH.
3. Especialitats del tràfic jurídic dels béns del PMSH: especial incidència del dret de superfície en el PMSH.
4. El PMSH i les entitats urbanístiques especials: especial referència a les societats urbanístiques.

IV - PROTECCIÓ DELS BÉNS LOCALS
1. Mesures de protecció: el principi de defensa obligatòria.
2. Prerrogatives locals respecte a la determinació dels béns.
3. Acció investigadora.
4. Mitjans de recuperació dels béns locals.
5. El desnonament administratiu.
6. Potestat sancionadora i responsabilitat pels danys causats al domini públic local.

Carmen Alonso
Secretària general
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Enfocament pràctic i aplicat dels continguts impartits, anàlisi d'exemples i participació dels assistents. A la darrera sessió es treballarà un cas pràctic en grup i col·lectivament.

L'avaluació de l'aprofitament serà mitjançant una prova consistent en la presentació d'un informe de resolució del cas pràctic plantejat; caldrà lliurar-la dins dels set dies següents a la finalització del curs.

12, 19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

25 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile