• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre control de les concessions locals _ANUL·LAT (20056/2020-1)

Torna

El curs pretén oferir una visió pràctica sobre els principals aspectes a tenir en compte a l'hora de fiscalitzar els expedients de concessió administrativa local, d'acord amb la normativa vigent. Per això, s'analitzaran els diferents moments clau dels expedients d'aquestes característiques, com la preparació i l'adjudicació, la possible modificació, etc.

També es treballarà un model de control integral de les concessions destinat a la millora de la gestió a partir dels controls d'eficiència i eficàcia dels serveis públics.

- Conèixer el règim legal de les concessions administratives.
- Identificar les fases de gestió de les concessions sobre les quals ha d'intervenir el control.
- Diferenciar els elements claus de la preparació, adjudicació, modificació i control intern del contracte de concessió.
- Conèixer pautes per dissenyar el control de les concessions administratives locals.

Personal tècnic i administratiu de les àrees de contractació de les entitats locals.

1. Introducció a les concessions administratives. Evolució de les concessions en l'àmbit comunitari.
2. Concessió de servei i d'obra pública.
3. El risc i ventura. La retribució del contractista.
4. Inversions del concessionari. Afectació dels béns al servei, la seva reversió.
5. Preparació i adjudicació del contracte. El pagament d'un cànon per obtenir la concessió. Possibilitat de cànon anticipat?
6. La modificació del contracte de concessió.
7. Les noves directives de contractació. El risc operacional.
8. Determinar l'àmbit i els objectius del control de les concessions administratives locals.
9. Estructura del control intern de les concessions administratives: elements i actuacions.

Javier Requejo
Vice-interventor
Ajuntament de Tarragona

Francesc Aragón
Interventor
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

Sobre una base teòrica que permeti ordenar i aclarir conceptes i normativa aplicable, s'aprofundirà, d'una manera pràctica, en l'estudi de les concessions administratives en l'àmbit local.
Al llarg de tota la sessió, es fomentarà la participació i el debat entre els assistents.
L'avaluació de l'aprofitament es farà a partir dels exercicis resolts a l'aula.

22 i 29 de juny, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

10 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile