• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre la gestió del deute públic_ ANUL·LAT (20062/2020-1)

Torna

El curs pretén oferir una visió de conjunt de les magnituds financeres i pressupostàries que permeten obtenir una diagnosi de la situació econòmica d'una corporació, com a pas previ per decidir les possibles vies de finançament, tant propi com aliè, sigui a curt o llarg termini. S'aprofundirà en els requisits i l'aplicació pràctica dels principis de sostenibilitat del deute i de prudència financera, aplicables a totes les operacions financeres, d'actius o de passius.

- Saber interpretar la informació subministrada pels diferents indicadors de solvència i macroeconòmics per obtenir una visió global de la situació financera i pressupostària d'una entitat.
- Familiaritzar-se amb les diferents modalitats d'operacions d'endeutament possibles per a una corporació.
- Aprofundir en els requisits i aplicació pràctica dels principis de sostenibilitat del deute i prudència financera que resulten aplicables a les operacions financeres, d'actius o de passius.
- Conèixer els tipus d'informes relacionats amb el deute públic local, així com els elements clau per a redactar aquests informes.

Personal tresorer, interventor o personal tècnic que treballi en l'àrea de gestió econòmica de les administracions locals i tinguin coneixements sobre la matèria.

El curs comptarà amb 15 hores de classe presencial i 5 hores de treball no presencial, de lectura de documentació i preparació de les sessions presencials.
La participació en els casos pràctics i la realització dels exercicis proposats a classe seran requisit imprescindible per poder obtenir el certificat d'aprofitament. Per a la realització dels casos caldrà portar calculadora (no cal que tingui funcions financeres).

1. Diagnosi de la situació econòmica de l'entitat
1.1. Marc normatiu
1.2. Justificació de l'endeutament i modalitats
1.3. Operacions a curt/llarg termini; deute financer/comercial
1.4. Variables i indicadors, tipus i informació que aporten
1.5. Anàlisi DAFO amb relació a l'endeutament
1.6. Casos pràctics

2. Gestió financera i de la liquiditat. La seva afectació per la gestió del pressupost.
2.1. Competència
2.2. Atribucions
2.3. Glossari de termes financers
2.4. Ratis de tresoreria
2.5. Casuística en la meritació d'interessos de demora deutors

3. Prudència financera i sostenibilitat del deute
3.1. Conceptes
3.2. Regulació
3.3. Casos pràctics

4. Operacions d'actius financers i derivats
4.1. Exemples, tractament i casos pràctics
4.2. Operacions de concessió d'avals

5. Operacions de passius financers i derivats
5.1. Conceptes d’endeutament
5.2. Operacions incloses i excloses
5.3. Operacions i clàusules prohibides i permeses
5.4. Càlcul pràctic de la vida mitjana d'una operació
5.5. Càlcul pràctic del cost màxim de finançament. Sistema dual. Interpolació
5.6. Bons verds i/o socials

6. Reducció de l’endeutament
6.1. Regulació, casuística i situacions
6.2. Requisits i situacions d'obligada reducció de l'endeutament. Alternatives
6.3. Casos pràctics

7. Tutela financera
7.1. Règim d'autorització/comunicació
7.2. Obligacions de subministrament d’informació
7.3. Tipus de mesures per assegurar el compliment de l'objectiu de deute
7.3. Tipus de plans

8. Informes relatius a l'endeutament:
8.1. Vessant econòmic. Models
8.2. Vessant jurídic. Models

Fernando González-Santacana Martín
Tresorer de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

A partir d'una base teòrica, s'aprofundirà, d'una manera pràctica, en els càlculs necessaris per conèixer les condicions de sostenibilitat i prudència financera aplicables a una operació determinada, amb unes condicions concretes de l'entitat local. Es fomentarà la participació i el debat entre els assistents, mitjançant el plantejament d'exemples i casos pràctics.

15, 22 i 29 de maig de 9:30 a 14:30h
El curs comptarà amb 15 hores de classe presencial i 5 hores de treball virtual de lectura i preparació de les sessions presencials

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

20 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile