• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

La redacció de les normes. L'aplicació de la tècnica normativa a ordenances i reglaments locals (20080/2019-1)

Torna

Proporcionar els criteris i les regles d'elaboració d'ordenances i reglaments per tal que siguin comprensibles i coherents, gramaticalment correctes i adequats a la finalitat que es persegueix.

Conèixer els criteris i les regles d'elaboració d'ordenances i reglaments per tal que siguin comprensibles i coherents, gramaticalment correctes i adequats a la finalitat que es persegueix.

Secretaris i secretàries, i advocats i advocades dels ens locals.

1. La tècnica normativa. Concepte, justificació, regulació.
2. Els principis de la tècnica normativa: lingüístics, funcionals, d'estil.
3. Els antecedents de les normes.
4. El llenguatge normatiu.
5. L'estructuració de les normes.
5.1. Aspectes generals.
5.2. Títol.
5.3. Part expositiva: índex, preàmbul.
5.4. Part dispositiva.
5.4.1. Sistemàtica.
5.4.2. Disposicions generals: objecte, àmbit, definicions.
5.4.3. Llibres, títols, capítols, seccions, articles, apartats, lletres.
5.5. Part final: disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.
5.6. Annexos.
6. La modificació de les normes.
7. Citacions i remissions.
8. Extensió dels principis de tècnica normativa a altres actes: nomenaments i cessaments de personal, estatuts d’organismes, instruccions i circulars, etc.

Joan Anton Rodríguez Franco
Lletrat. Ajuntament de Barcelona

Anna Aguilar
Lletrada. Ajuntament de Barcelona

El curs tindrà una vessant teòrica i una altra de pràctica: es durà a terme, en part, com un taller, on s'aplicaran els coneixements impartits sobre casos pràctics.

30 de setembre i 7 i 14 d'octubre; de 10:00 a 14:00h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

12 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla