• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió sobre tramitació d'ordenances i reglaments (20086/2019-1)

Torna

L'exercici de la potestat reglamentària reconeguda als municipis els permet tramitar i aprovar disposicions administratives de caràcter general en el seu àmbit competencial. L'exercici d'aquesta potestat exigeix seguir el procediment legalment establert, recollit a la legislació sobre règim local així com a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Conèixer les principals claus de la tramitació de les ordenances i reglaments, prenent en consideració les novetats recollides a la Llei 39/2015.

Secretaris d'entitats locals, tècnics d'administració general, tècnics d'administració especial d'ajuntaments que intervinguin en la gestió i la tramitació de disposicions de caràcter general.

1. La potestat reglamentària municipal: conceptes i classes d'ordenances
2. Procediment d'elaboració dels Reglaments i Ordenances
3. Les novetats de la Llei de procediment que incideixen directament en la potestat reglamentària local

Ignacio Aragonés Seijo
Secretari - Interventor
Ajuntament d'Olivella

Exposició del docent amb anàlisi d'exemples pràctics i de la participació dels assistents.

17 d'octubre de 10.00 a 14.00h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

4 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla