• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller sobre modificacions de contractes ANUL·LADA (20087/2020-1)

Torna

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula les modificacions de contractes. La finalitat d'aquest taller és fer una aproximació als conceptes claus, l'evolució normativa, les tipologies de modificacions, les fases i procediments, la publicitat i la transparència i el règim d'impugnació.

Aquesta formació té una orientació pràctica, centrada en la revisió de la normativa i la resolució de casos pràctics.

1. Conèixer les modificacions dels contractes en el marc legislatiu actual.

Secretaris i secretàries, interventors i interventores i responsables de la contractació administrativa de l'Administració local.

1. Les modificacions dels contractes en el marc legislatiu actual.
2. La modificació de contractes: prerrogativa de l'Administració.
3. Evolució normativa.
4. Aspectes a destacar de la regulació de la LCSP 9/2017.
5. Àmbit d'aplicació subjectiva i objectiva.
6. Tipologia de modificacions.
7. Fases i procediments.
8. Publicitat i transparència.
9. Règim d'impugnació.

Joan Manel Ferrera Izquierdo
Secretari
Ajuntament de Sitges

Exposició del docent amb anàlisi d'exemples pràctics. L'aprofitament del curs es valorarà a partir de la resolució, per part de l'alumnat, dels casos pràctics treballats a l'aula.

21 i 28 de maig, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

10 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile