• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió sobre el règim jurídic del sector públic local (20088/2019-1)

Torna

En els darrers anys s'han produït importants reformes del règim jurídic local, fruit de la crisi econòmica, que han tingut una especial incidència en l'Administració institucional.

En l'àmbit local, un dels objectius de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, fou el redimensionament del sector públic instrumental. Més endavant, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic va incorporar una regulació dels diferents ens i organismes que constitueixen el sector públic instrumental, legislació que pel seu caràcter bàsic ha transcendit a l'Administració instrumental local.

Identificar el règim jurídic aplicable al sector públic local, especialment als ens instrumentals que són emprats per a la prestació de serveis públics, com ara organismes autònoms locals o societats municipals.

Personal tècnic o administratiu que intervingui en la gestió i el funcionament d'ens instrumentals locals com ara patronats, instituts municipals, organismes autònoms o societats municipals.

1. El sector públic local a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.
2. Classes d'ens instrumentals en el sector públic local.
3. Règim jurídic aplicable als organismes autònoms locals: funcionament dels seus òrgans, contractació i personal.
4. Règim jurídic aplicable a les societats municipals: funcionament dels seus òrgans, contractació i personal.

Marià Vilarnau Massa
Director del Servei d’Assistència Tècnica a Municipis
Diputació de Girona - XALOC

Exposició del docent i participació dels assistents.

24 d'octubre de 10:00 a 14:00h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

4 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla