• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

La redacció de les normes. L'aplicació de la tècnica normativa a ordenances i reglaments locals ANUL (20091/2020-1)

Torna

Aquest curs ofereix conceptes teòrics i eines per aconseguir l'aplicació correcta dels criteris i les regles d'elaboració d'ordenances i reglaments. L'objectiu és aconseguir que la seva redacció sigui comprensible i coherent, gramaticalment correcta i adequada a les seves finalitats.

Aplicar els criteris i les regles d'elaboració d'ordenances i reglaments per tal que siguin comprensibles i coherents amb les seves finalitats.

Secretàries i secretaris, i advocades i advocats dels ens locals.

1. La tècnica normativa. Concepte, justificació, regulació.

2. Els principis de la tècnica normativa: lingüístics, funcionals, d'estil.

3. Els antecedents de les normes.

4. El llenguatge normatiu.

5. L'estructuració de les normes.
5.1. Aspectes generals.
5.2. Títol.
5.3. Part expositiva: índex, preàmbul.
5.4. Part dispositiva.
5.4.1. Sistemàtica.
5.4.2. Disposicions generals: objecte, àmbit, definicions.
5.4.3. Llibres, títols, capítols, seccions, articles, apartats, lletres.
5.5. Part final: disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.
5.6. Annexos.

6. La modificació de les normes.

7. Citacions i remissions.

8. Extensió dels principis de tècnica normativa a altres actes: nomenaments i cessaments de personal, estatuts d'organismes, instruccions i circulars, etc.

Joan Anton Rodríguez Franco
Lletrat. Ajuntament de Barcelona

Anna Aguilar Camprubí
Lletrada. Ajuntament de Barcelona

El curs tindrà un vessant teòric i un altre pràctic on s'aplicaran, sobre casos pràctics, els continguts impartits.

4, 11 i 18 de juny, de 10 a 14h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

12 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile