• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada sobre la internalització de serveis públics municipals (20102/2018-1)

Torna

Els darrers anys s'han viscut diferents processos de reestructuració del sector públic amb especial afectació al món local. S’ha passat d'una etapa protagonitzada per l’externalització en la prestació de serveis municipals, a una tendència cap a la gestió pública directa. L'interès en mutar la forma de gestionar els serveis municipals s'ha traduït en una creixent voluntat en internalitzar la prestació dels serveis públics municipals. Aquesta internalització ha d'anar precedida d'un acurat anàlisi per determinar si efectivament el resultat conduirà a una millora en la gestió del servei.

- Conèixer el marc normatiu, la viabilitat i procediments que en el seu cas cal seguir per assolir la internalització del servei, parant especial atenció en el servei d'abastament domiciliari d’aigua, tot examinant els seus efectes en matèria de personal.

Personal de l'administració local de Catalunya.

Acreditacions: 9:15 a 9:30

9:30 a 9:45
Presentació de la Jornada a càrrec de la Sra. Magda Castro Masalias
Sub-directora general de Captació del Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

9:45 a 11:00
La internalització dels servei d’abastament domiciliari d’aigua. Evolució del servei i delimitació conceptual.

Joaquin Tornos Mas
Catedràtic de Dret Administratiu UB

--Pausa-descans: 11:00 a 11:30--

11:30 a 12:45
El procediment a seguir per a la internalització del servei municipal d’abastament d’aigua: interès públic i resolució unilateral

Marcel·lí Pons Duat.
Funcionari d’Administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria, categoria superior.
Secretari Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

12:45 a 14:00
Les conseqüències de la internalització de serveis en matèria de personal.

Joan Mauri Majós
Professor titular UB

Joaquin Tornos Mas
Catedràtic de Dret Administratiu UB

Marcel·lí Pons Duat.
Funcionari d’Administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria, categoria superior.
Secretari Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Joan Mauri Majós
Professor titular UB

Coordinador- moderador:
Víctor Siles Marc
Advocat de la Generalitat de Catalunya
Gabinet Jurídic de la Generalitat

4 de juny, en horari de 9:30 a 14:00 h.
Acreditacions: de 9:15 a 9:30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

180

4 hores i 30 minuts

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.
Totes les sol·licituds rebudes seran admeses a la Jornada. Únicament es comunicaran, si escau, les inscripcions que n'han quedat excloses.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla