• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Transparència i accés a la informació (virtual) (20109/2020-1)

Torna

Aquesta activitat analitza les diferents manifestacions del principi de transparència en la gestió de la informació pública, i la regulació del dret d'accés prevista a la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la prevista a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre. En aquesta anàlisi es tracten els aspectes que es preveuen més controvertits al voltant del dret d'accés a la informació pública, i en particular la possible col·lisió amb altres drets implicats, la qual cosa requereix un exercici de ponderació, respecte al qual els professionals de les administracions públiques han de conèixer els elements a tenir en compte.

Conèixer el règim del dret d'accés a la informació: continguts, límits, procediment i garanties.
Identificar quina informació s'ha de fer pública i com fer-ho; i reflexionar i debatre al respecte.
Saber ponderar i conjugar el dret d'accés a l'expedient administratiu de les persones interessades amb d'altres drets i interessos afectats pel procediment.

Personal tècnic de l'Administració local que intervé en la gestió de la informació pública, ja sigui des d'un vessant organitzatiu, de tramitació d'expedients, de gestió d'arxius o d'assessorament jurídic.

Aquelles persones interessades que no tinguin aquest nivell d'expertesa poden recórrer al curs Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública. Autoaprenentatge_virtual

- La transparència de les administracions públiques. Introducció i àmbit d'aplicació.
- La publicitat activa.
- Reutilització de la informació del sector públic.
- Distinció amb el dret d'accés regulat a la LOPD.
- Límits al dret d'accés a la informació.
- Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació.
- Mitjans de garantia del dret d'accés a la informació.
- Transparència en la tramitació dels procediments administratius.

Oriol València Bozal
Responsable de Cooperació Externa
Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Presentació dels continguts a tractar i resolució de casos plantejats pel professorat i per les persones assistents al taller.

Nivell d'avaluació

Es lliurarà un certificat de participació i aprofitament a les persones que obtinguin el 65% o més de la puntuació en les activitats del curs.

De l'11 de maig al 12 de juny

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

16 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 65% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat de participació i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile