• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Transparència i accés a la informació (semipresencial) (20109/2020-1)

Torna

Aquesta activitat analitza les diferents manifestacions del principi de transparència en la gestió de la informació pública, i la regulació del dret d'accés prevista a la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la prevista a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre. En aquesta anàlisi es tracten els aspectes que es preveuen més controvertits al voltant del dret d'accés a la informació pública, i en particular la possible col·lisió amb altres drets implicats, la qual cosa requereix un exercici de ponderació, respecte al qual els professionals de les administracions públiques han de conèixer els elements a tenir en compte.

Conèixer el règim del dret d'accés a la informació: continguts, límits, procediment i garanties.
Identificar quina informació s'ha de fer pública i com fer-ho; i reflexionar i debatre al respecte.
Saber ponderar i conjugar el dret d'accés a l'expedient administratiu de les persones interessades amb d'altres drets i interessos afectats pel procediment.

Personal tècnic de l'Administració local que intervé en la gestió de la informació pública, ja sigui des d'un vessant organitzatiu, de tramitació d'expedients, de gestió d'arxius o d'assessorament jurídic.

Aquelles persones interessades que no tinguin aquest nivell d'expertesa poden recórrer al curs Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública. Autoaprenentatge_virtual

- La transparència de les administracions públiques. Introducció i àmbit d'aplicació.
- La publicitat activa.
- Reutilització de la informació del sector públic.
- Distinció amb el dret d'accés regulat a la LOPD.
- Límits al dret d'accés a la informació.
- Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació.
- Mitjans de garantia del dret d'accés a la informació.
- Transparència en la tramitació dels procediments administratius.

Oriol València Bozal
Responsable de Cooperació Externa
Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Presentació dels continguts a tractar i resolució de casos plantejats pel professorat i per les persones assistents al taller.

Nivell d'avaluació

Es lliurarà un certificat de participació i aprofitament a les persones que obtinguin el 65% o més de la puntuació en les activitats del curs.

De l'11 de maig al 12 de juny
Sessions presencials:
25 de maig i 2 de juny, de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

16 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 65% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat de participació i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile