• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre gestió de projectes (20164/2019-1)

Torna

- Gestiones projectes i tens dubtes sobre si ho estàs fent adequadament?
- Creus que necessites una “posada a punt” pel que fa a la metodologia de gestió de projectes?
- Tens dubtes sobre quins són els diferents protagonistes dins d'un projecte i quin és el seu rol?
- Tens clar què comporta ser líder d’un projecte?
- Tens dubtes, fins i tot, sobre si el que estàs gestionant és o no un projecte?
Aquests són alguns dels aspectes que es treballen en aquest curs. En aquesta formació donarem pautes bàsiques molt pràctiques sobre la metodologia i habilitats necessàries per a gestionar projectes.

1. Aprendre els factors clau del disseny de projectes.
2. Conèixer com utilitzar les variables que intervenen en el projecte per ajustar-lo als requeriments senyalats.
3. Saber analitzar la viabilitat, la qualitat i els riscos del projecte per poder presentar-ne una proposta.
4. Elaborar un projecte de millora que sigui aplicable a la unitat.

Personal de l'Administració local que coordina o té responsabilitats en el desenvolupament de projectes.

1. Introducció
1.1. Concepte de projecte
1.2. Triangle del projecte: temps / cost / àmbit. Balanç de les delimitacions del projecte
1.3. Característiques i elements bàsics dels projectes
1.4. Les principals dificultats dels projectes: Condicions de gestió dels projectes. Perquè fracassen alguns projectes? Com evitar-ho/ minimitzar-ho /gestionar-ho?
1.5. Tipologies de projectes
1.6. Els rols dins d'un projecte

2. Cicle de vida del projecte
2.1. Fase de contextualització i posada en marxa del projecte
2.2. Fase definició dels objectius del projecte
2.3. Fase de planificació del projecte
2.4. Fase d'execució del projecte
2.5. Fase de tancament i avaluació del projecte

3. El lideratge del projecte i la comunicació
3.1. El rol del cap de projecte com a líder
3.2. Els estils de lideratge a aplicar dins d'un projecte
3.3. La comunicació: necessitat i característiques de la comunicació dins d'un projecte

4. Conclusions

Carme Ledesma
Sòcia directora
LEDESMA CONSULTORES, S.L.

Metodologia pràctica on es combinaran:
- Explicacions per part de la formadora que es concretaran en activitats pràctiques referides als projectes dels participants
- Treball en grups
- Anàlisi de situacions del nostre dia a dia
- Activitats pràctiques d'aplicació
- Eines d'autodiagnosi

L'avaluació de l'aprofitament es farà en base al projecte de millora elaborat

20 i 27 de setembre, 4 d'octubre i 8 de novembre; de 09:30 a 14:30h
La darrera sessió es considera de seguiment del projecte de millora

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

20 hores

Activitat gratuïta.
Les inscripcions s'han de fer mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC.

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla