• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Aplicant la responsabilitat social corporativa als ens locals - Anul·lada (20169/2018-1)

Torna

Les administracions locals i el sector públic tenen un doble paper per fomentar la responsabilitat social en el seu territori:
•A nivell intern, han de ser coherents amb el que demanen a les empreses i capdavanteres en l'aplicació de les actuacions més innovadores en àmbits com: les condicions de treball, la compra responsable, el medi ambient, etc.
•A nivell extern, han de ser impulsors i dinamitzadors dels processos d'implantació de la cultura de la responsabilitat social en el conjunt de la societat.
El sector públic disposa d'eines molt importants com, per exemple, la incorporació en la contractació pública de les clàusules socials i ambientals, el foment de la col·laboració empresarial i el patrocini solidari adreçat a entitats o institucions públiques o privades, fomentar el coneixement de la responsabilitat social en la societat, realitzar inversions mesurant l’impacte social que generen, etc.
El repte que planteja el taller és comprendre el context, definir el compromís amb la gestió responsable dels serveis públics i promoure una nova manera de col·laboració amb el territori implicant a tots els agents. Des d'un enfocament pràctic, vol fomentar la reflexió i aportar eines per definir i implementar plans d'acció per a la gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC) als ens locals i al seu sector públic.

1. Conceptualitzar el valor que aporta la gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC) a un ens local o empresa pública.
2. Identificar els termes importants relacionats amb l'RSC a abordar en els ens locals.
3. Conèixer eines per construir l'estratègia d'RSC d'un ens local.
4. Conèixer eines d'avaluació i seguiment de les estratègies d'RSC.


Personal de l'Administració Local amb responsabilitats directives o sobre projectes o àrees d'actuació concretes. Personal directiu d'empreses públiques de l'àmbit local.

Sessió I: TRANSPARÈNCIA I GOVERNANÇA PÚBLICA
1. Presentació. Reptes de gestió del sector públic.
2. Nous reptes de gestió del sector públic
2.1. Ètica i gestió pública: governança democràtica i implicació de la ciutadania, transparència i bon govern, dades obertes.
3. La responsabiliat social a l'Administració Pública
3.1. La Responsabilitat Social de les Administracions (RSA)
3.2. Valor estratègic de l'RSC
3.3. Gestionar l'RSC al sector públic
4. Taller pràctic: identifiquem els temes importants relacionats amb l'RSC a abordar en un ens local

Sessió II: FORMALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'RSC AL SECTOR PÚBLIC
Definim el nostre compromís amb una gestió responsable dels serveis públics.
5. Taller pràctic: com construir l'estratègia d'RSC d'un ens local
6. Algunes línies d'acció per gestionar l'RSC:
6.1. Codis ètics o de conducta
6.2. Compra pública responsable
6.3. Inversions socialment responsables
6.4. Rendició de comptes - comunicació de l'RSC
7. Principis d'una organització basada en l'RSC (I)
7.1. Identificació dels temes materials (importants)
7.2. Diàleg amb els grups d'interès

Sessió III: CAP A UN TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE
8. Principis d'una organització basada en l'RSC (II):
8.1. Sistematització i definició d'indicadors de seguiment
8.2. Elaboració d'un pla d'acció
9. Coconstrucció de respostes als reptes del territori implicant als diferents agents
9.1. Identificació d'agents clau
9.2. Establiment de taules de territori
10. Taller pràctic: com desenvolupar l'RSC al meu ens local o entitat pública

En el marc del taller es demanarà a les persones que realitzin i lliurin un exercici pràctic d'aplicació dels coneixements al seu entorn de treball, que serà contrastat amb la resta de participants i l'equip docent.

Josep Mª Canyelles
Albert Huerta
Socis consultors de Vector5

La metodologia serà eminentment pràctica, basada en els diferents àmbits de treball de les persones participants. Es partirà d'un cas concret sobre el que es desenvoluparà un model de gestió i seguiment de l'RSC al sector públic, fàcilment replicable als serveis de procedència dels participants. S'expossaran casos reals d'ens públics i es fomentarà la participació i implicació dels participants.

16, 23, 30 de novembre, en horari de 10:00 a 14:00.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

12 hores

Activitat gratuïta.

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi l’avaluació establerta en el pla docent.

Laia I. Ferrer Cazalla