• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió sobre les eines de bon govern (20219/2018-1)

Torna

En les Administracions del s. XXI, les actuacions per a la millora de l’honestedat pública i, per tant, la preservació de la confiança ciutadana en les institucions, es basa en el marc d’integritat i ètica del sector públic (integrity frameworks) elaborat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i que té en el seu centre el concepte de bon govern.

A Catalunya, aquest concepte s’ha normativitzat a través de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix estàndards molt elevats.

Aquest curs mostra eines concretes de bon govern que s’han desenvolupat a partir d’aquesta Llei: els codis ètics, els grups d’interès i les clàusules en la contractació pública.

1. Promoure el concepte de bon govern entre els empleats públics locals.
2. Analitzar les diverses eines de bon govern.
3. Relacionar el concepte teòric amb la pràctica quotidiana de les administracions locals.
4. Aprofundir en l’aplicació de la legislació catalana sobre bon govern.

La sessió està dirigida especialment a càrrecs de comandament, personal tècnic i altres empleats públics de les Administracions locals catalanes interessats en la matèria.

1. Breu introducció al concepte de bon govern
1.1.Problemes que vol resoldre
1.2.Elaboració del concepte i recepció i normativització a Catalunya

2. Els codis ètics
2.1. Què són i per a què serveixen.
2.2 El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic
2.3. El Model de Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals de la Xarxa de Governs Transparents
2.3 Contingut principal dels codis: la gestió dels conflictes d’interès i les incompatibilitats

3.La gestió de la relació amb els grups d’interès
3.1.L’agenda oficial pública
3.2.L’obligació dels grups d’interès d’inscriure’s al registre

4. El bon govern en la contractació pública
4.1.La bústia ètica
4.2. Principis i conductes recomanables en la contractació pública
4.3 Bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a les

Olinda Ania
Gemma Capdevila

Personal de la Secretaria de Transparència i Govern Obert

Presentació de les principals idees i normativa de subapartat, seguit de debat. S’animarà els alumnes a exposar les seves experiències, que constituiran els casos pràctics. En tot cas, s’explicarà almenys un cas pràctic per a cada apartat.

La part oral s’acompanyarà de documentació escrita per a aprofundir en els continguts.

5 de novembre

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona

15

5 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Anna Guinovart Grau