• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada sobre les novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (20257/2018-1)

Torna

L'aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que ha entrat en vigor aquest passat 9 de març comporta alguns canvis importants en la regulació de la contractació pública a Catalunya. Aquesta sessió aborda les principals novetats d'aquesta llei, amb especial referència a les implicacions de la llei per al món local, a fi que les persones que gestionen i tramiten els contractes a l'Administració local catalana coneguin les qüestions més rellevants que cal tenir en compte.

- Conèixer els principals canvis que representarà l'aplicació de la nova Llei en la gestió i tramitació dels contractes als gestors de contractes de les Administracions públiques locals catalanes.

Personal de l'Administració Local.

Presentació a càrrec de la Directora General de Contractació Pública: La nova llei de contractes del sector públic. Visió general. Punts forts i punts febles.

1. Els nous procediments de contractació: simplificat, simplificat abreujat i les novetats dels contractes menors. Les disposicions especials de la llei per a les entitats locals. Pilar Llorens i Argerich.

2. La contractació estratègica en la nova llei. Contractació social, ambiental, foment de PIME i innovació. La nova regulació de la solvència i dels criteris de valoració de les ofertes. Anna Ciutat i Coronado.

3. La contractació electrònica. Silvia Quesada i Escobar.

4. Els canvis en la tipificació dels contractes. Especial menció a les concessions de serveis. Joan Anton Font Monclús.

5. Publicitat i transparència a la nova llei. Actes d'execució. La modificació dels contractes. Revisió d'actes en matèria de contractació. El recurs especial. Carme Lucena Cayuela.

Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública.Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Anna Ciutat i Coronado, sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública. Direcció General de Contractació Pública. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Joan Anton Font Monclús
Secretari
Ajuntament de Tarragona

Silvia Quesada i Escobar, secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Pilar Llorens i Argerich
Responsable de Contractació i Transparència
Barcelona activa. Ajuntament de Barcelona

4 de maig, de 9.30 a 14.30 h
Acreditacions: 9:15

Escola d'Administració Pública de Catalunya

218

5 hores

Activitat gratuïta.Totes les sol·licituds rebudes seran admeses a la Jornada. Únicament es comunicaran, si escau, les inscripcions que n'han quedat excloses.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla