• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

La perspectiva de gènere, estratègia per dissenyar les polítiques públiques al segle XXI (790025/2019-1)

Torna

L'Institut Català de les Dones, en col·laboració amb l' Escola d' Administració Pública de Catalunya us presenta aquesta formació sobre la importància d' incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques.
L' Estatut d' Autonomia de Catalunya reconeix en el seu article 41 l' obligació legal dels poders públics a implementar el principi de la transversalitat de gènere en totes les polítiques públiques.
Per donar compliment a aquesta obligació a Catalunya s' han aprovat diverses normes específiques que estableixen obligacions concretes per les administracions locals:
• Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
• Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l' homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
• Llei 17/2015 d' igualtat efectiva de dones i homes.
Per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i la implementació de les polítiques públiques és necessari entendre de què estem parlant i realitzar:
a) Per una banda, polítiques específiques per prevenir i actuar contra la violència de gènere, per actuar contra les desigualtats i discriminacions de gènere, i per donar assistència als col·lectius de dones que tenen majors dificultats per l' existència de desigualtats estructurals de gènere en les nostres ciutats.
b) Per una altra banda, incorporar la perspectiva de gènere en tota política o servei públic.
I fer-ho des d' un enfocament interseccional, és a dir, que tingui en compte totes aquelles desigualtats que poden ser importants en cada àmbit específic (edat, origen, orientació sexual, identitat de gènere, diversitat funcional, classe social, etc.).

Conèixer què són les diferències i les desigualtats de gèneres, i per què influeixen en tota política o servei que jo realitzi en la meva ciutat.
Tenir els elements per avançar cap a un lideratge polític amb consciència de gènere que impulsi societats més justes i igualitàries.
Conèixer les eines i estratègies fonamentals per aplicar la transversalitat de gènere al disseny de les polítiques públiques municipals
Conèixer els recursos i serveis que les administracions locals destinen a la lluita per a la no discriminació sexual i de gènere i en contra la violència masclista

Aquest curs s’adreça a càrrecs electes de l’administració local.

TEMA 1. La igualtat de gènere en la normativa catalana.
TEMA 2. Diferències i desigualtats de gènere en la meva ciutat.
TEMA 3. Eines i estratègies per aplicar la transversalitat de gènere en el disseny de les polítiques públiques municipals.
TEMA 4. Recursos i serveis per actuar contra la discriminació sexual i de gènere i en contra la violència masclista.

Mònica Gelambí Torrell, doctora i llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques i de l' Administració i especialista en polítiques públiques de gènere.

El curs de 3 hores es basarà en una explicació teòrica que utilitzarà diferents recursos audiovisuals. Es busca la consolidació dels objectius a partir del debat.

25 de juliol de 2019
de 9 a 12 h

Seu de la Generalitat de Catalunya a Terres de l'Ebre

30

3 hores

Activitat gratuïta.

Les inscripcions s'han de fer mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Lluis Lavilla Heras